Soal Asasmen Sumatif Pendidkikan Pancasila Kelas 5 Semester 2 Kurikulum Merdeka

Table of Contents
Soal Asasmen Sumatif Pendidkikan Pancasila Kelas 5 Semester 2 Kurikulum Merdeka
Berikut adalah rangkuman materi Pendidikan Pancasila untuk Kelas 5 Semester 2 berdasarkan Kurikulum Merdeka:


Tema: Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa

1. Makna Pancasila

Pengertian Pancasila: Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang terdiri dari lima sila.

Lima Sila Pancasila:
     1. Ketuhanan Yang Maha Esa
     2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
     3. Persatuan Indonesia
     4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
     5. keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia

 2. Pancasila sebagai Dasar Negara

 1. Sejarah Perumusan Pancasila: Proses perumusan Pancasila oleh para pendiri bangsa, termasuk peran tokoh-tokoh seperti Soekarno, Mohammad Yamin, dan Soepomo.
 2. Fungsi Pancasila: Sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia dan dasar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.

 3. Pancasila sebagai Pandangan Hidup

 •  Implementasi Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari: Bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan keluarga, sekolah, dan masyarakat.
   Contoh Perilaku Sesuai Pancasila:
 •      Sila Pertama: Berdoa sebelum memulai aktivitas.
 •      sila Kedua: Menghormati hak-hak orang lain.
 •      Sila Ketiga: Mengutamakan persatuan dan kesatuan.
 •      Sila Keempat: Mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan.
 •      Sila Kelima: Berlaku adil kepada semua orang.
4. Simbol-Simbol Negara
 •    Lambang Negara: Garuda Pancasila beserta maknanya.
 •    Lagu Kebangsaan: Indonesia Raya.
 •    Bendera Negara: Merah Putih.

5. Kewajiban dan Hak Warga Negara
 •  Hak Warga Negara: Hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk menyampaikan pendapat, hak untuk mendapatkan pekerjaan, dsb.
 •  Kewajiban Warga Negara: Mematuhi peraturan perundang-undangan, menghormati hak-hak orang lain, menjaga persatuan dan kesatuan, dsb.
 6. Peran Aktif dalam Masyarakat
 •  Kegiatan Gotong Royong: Mengamalkan sila ketiga dalam kehidupan bermasyarakat.
 •  Partisipasi dalam Kegiatan Sosial: Misalnya kerja bakti, siskamling, dan kegiatan lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat.

 Kesimpulan

Materi Pendidikan Pancasila Kelas 5 Semester 2 Kurikulum Merdeka mengajarkan siswa tentang pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Siswa diharapkan memahami makna setiap sila, sejarah perumusan Pancasila, serta cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, siswa juga diajarkan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara serta pentingnya partisipasi aktif dalam kegiatan masyarakat.
 

Post a Comment